Библиография

Библиография литература по сугестопедия и десугестивно обучение на български и руски език
Относно: педагогически и обучителни материали за подготовка на програма за бързо учене.
Книгите се преглеждат с цел повишаване на качеството на разработваните материали и вътрешен мониторинг на работата на преподавателите.
Книгите и материалите съставят библиографията за създаване на методическите материали и насоки на работата.


Литература на български и руски език
Робинсън Кен и Ароника, Лу; Елементът; Рой Комуникейшън, София, 2010
Информация за сритият в нас елемент и таланта, който всеки един човек притежава.

Добсън Линда; Ефективното учене; Лик, София, 2006
Методи за създаване на класната стая и използване на всички налични материали за преподаване.

Лозанов Георги – Сугестопедия – десугестивно обучение – Комуникативен метод на скритите в нас резерви; София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005.

Основи на десугестивното преподаване и комуникативният метод на скритите в нас резерви. Lozanov, G.Reservopedia, Saint Kliment Ohridski University Publishing House, 2009

Лозанов Г., Сугестология; София, Наука и изкуство, 1971
Класическа сугестопедия, разработена в Института по сугестопедия.

Фроид, Зигмунд; Детската душа; София, 1995
Психология на детето, поведенческа психология и психология на развитието. Важни елементи в развитието на всеки човек, които играят роля върху когнитивните му способности и работата в класната стая.

Гатева, Евелина; Доктор Айболит (по К. Чуковски); София, 1984
Музикална пиеса за сугестопедично обучение по руски език.

Лозанов Георги, Гарабедова В., Гатева Е.; Експериментално помагало по География за 5 клас на сугестопедичните училища; НИС–-София, 1983

Гатева, Евелина; Земята на децата-либрето, НИС, София
Детска опера за сугестопедичните училищa.

Гатева, Евелина; Къде са конят и кучето; София, 1984
Музикална пиеса за сугестопедично обучение по английски език.

Захариева, Светлана; Музикален анализ-Учебник за преподаватели без специално музикално образование; София, 1983

Лозанов, Георги; Обичам да чета; София
Първи учебник по четене.

Министерство на народната просвета. Научноизледователски инстъитут по сугестология. Проблеми на сугестологията, Материали на I международен симпозиум по проблеми на сугестологията, Наука и изкуство, София, 1973
Сборникът е съставен от материали – приветствия, основни доклади, съобщения и изказвания, състоял се в гр. Варна от 5 до 10 юни 1971 година. Организационен комитет – Почетен председател – Акад. С Гановски, председател – Ст. н. с. Г. Лозанов, Членове – Проф. Д. Матеев, Проф. Ем. Шаранков, проф. Хр. Василев, Проф. Б. Машкаров, Ст. н. с. П. Векилска, Доц. Б. Николов, Ст. н. с. П. Балевски, Ст. н. с. Д-р Д. Коларова

Програма за обучението на учениците от 1-3 клас на експерименталните училища към НИИ по сугестология, София

Врачева, Раиса; Русский Язьк-для 2 степени, НИИС-София,1983

Проф. Шаранков Ем., Д-р Лозанов Г., Д-р Петров Ив., Д-р Атанасов Ат., Ръководство по психотерапия, Медицина и физкултура, София 1969

Гатева, Евелина; Свят Приказен-Детска опера-приказка за сугестопедичните училища, НИИС-София

Сугестология и сугестопедия; Бюлетин на научноизследователския институт по сугестология при министерството на народната просвета; Година 1, Брой 1, София, 1975

Сугестология и сугестопедия; Бюлетин на научноизследователския институт по сугестология при министерството на народната просвета; Година 1, Брой 2, София, 1975

Сугестология и сугестопедия; Бюлетин на научноизследователския институт по сугестология при министерството на народната просвета; Година 1, Брой 3, София, 1975 – На английски език.

Сугестология и обучение, Сборник статии, СУ „Св. Климент Охридски“, ПНИЛ по сугестология и развитие на личноста; София, 1987

Сугестология и развитие на личността, сборник от статии и резюмета, СУ „Св. Климент Охридски“, ПНИЛ по сугестология и развитие на личността; София, 1987

Гатева, Евелина, Лозанов, Георги; Сугестопедично практическо ръководство за преподаватели по чужди езици, НИИС – София, 1981

Учебник по руски език за сугестопедично обучение, II Степен, 2-ра част (експериментален), НИС, София, 1984

Lozanov G., A Common Curative mechanism of Suggestion Underlying All Psychotherapeutical Methods, International Congress of Group Psychotherapy, Vienna, 1968, p. 221

Lozanov G., Deviations from Herring’s law of the movements of the eyeballs, Bulletin of the Physiology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1966, vol.X, p. 47

Lozanov G., Integral Psychotherapy, Acta Med. Psychosomatica, Roma, 1967, p. 529

Lozanov G., Suggestopedia and Memory, Acta Med. Psychosomatica, Roma, 1967, p. 535

Lozanov, G. Suggestology and Outlines of Suggestopedia; Gordon and Breach, New York, London, Paris, 1978

TLozanov, G. Zur Frage der experimentalen hypnotischen Regression: “Hypnose – Aktuelle Probleme in Theorie, Experiment und Klinik”; VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1971

Lozanov, G and E. Gateva. The Foreign Language Teacher’s Suggestopedic Manual; Gordon and Breach Science Publishers S.A., New York, 1988

Lozanov G., M. Markov und P. Kirchev, Uber eine durch Suggestion in wachem Zustand hervorgerufenen und geheilten Urtikariaanfall, Allergie und Asthma, Leipzig, 1962, Band 8, heft 1, s.40

Turkoz, Secil; An experimental approauch to teaching vocabulary through Suggestopedia Reservopediа, Feb 2010

Gateva E.; Un Viaje, Manual De Espaniol para los Cursos Sugestopedicos, Sofia 1980

The Journal of Suggestive-Accelerative Learning and Teaching (SALT), Volume 3, Number 1, Spring 1978

Suzuki, Motonobu; On practical Application of Suggestopedia to English Education in a Senior High School; March 1997

Gateva E.; Lozanov G.; FRIENDS-English Preventive Suggestopedic Play For 5 to 8 Years Old Children; Viena, 2002

Свържете се с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение